Knut Åsdam. PSYCHASTHENIA 10. Fotografi

4. april - 7. juni 2009

Sørlandets Kunstmuseum har gleden av å vise Knut Åsdams store fotografiske serie PSYCHASTHENIA 10 i sin helhet for første gang siden den ble vist på Tate Britan i 2000.

Knut Åsdam (f.1968) er en av Norges mest profilerte kunstnere internasjonalt. Han benytter seg av ulike medier som film, video, fotografi, tekst, lyd og arkitektur i sine undersøkelser av grensene mellom subjektet og omgivelsene. Et stadig tilbakevendende tema i Åsdams kunst er livet i dagens urbane samfunn. Hans eksperimentelle arbeider søker å avdekke byens underbevissthet og underliggende strukturer som påvirker individets personlighet. Åsdams referanser til alt fra arkitektur til filosofi, politikk, seksualitet, maskulinitet og begjær benyttes for å skape eksperimentelle situasjoner som analyserer de samfunnsmessige forhold på et kritisk plan.

I PSYCHASTHENIA 10 ser vi fotografier av høyreiste leilighetskomplekser, størsteparten hentet fra London og NY, men som kunne vært fra hvilken som helst storby. Blokkene er fotografert på avstand fra et nærliggende parkområde. Bygningene tilsløres av trærnes bladverk, og den overskyete himmelen flater ut blokkenes form. Åsdam har fotografert om natten – mørket og den kunstige belysningen der bygningene gjengis i gulgrønne fargetoner gir det hele et element av noe drømmende, fjernt og mystisk.

Åsdam demonstrerer hvordan samfunnsstrukturer og koder legemliggjøres i arkitekturen vi omgir oss med, og hvordan denne virker psykologisk og sosiologisk på byens beboere.
Åsdam tar for seg et av det urbane livs store ikoner – de høyreiste boligblokkene. Denne arkitekturen har røtter i modernismens utopiske visjon, slik den blant annet ble forfektet av Le Corbusier. Tankene om å bygge i høyden for få lys, luft, renhet og harmoni, synes å kollapse i Åsdams bilder. De vertikale strukturene virker undertrykkende. At vi som betraktere befinner oss på utsiden fører med seg et element av sårbarhet, men åpner samtidig opp for en følelse av frihet. Bygningene kan virke inviterende, der lyset som strømmer ut fra enkelte vinduer gir lovnad om selskap og samhørighet. På samme tid er de truende og fremmedgjørende. Bygningene i fotografiene smelter sammen med sine omgivelser, og mørket som omgir dem knytter til seg et usikkerhetsmoment.

Selve termen PSYCHASTHENIA referer til surrealisten Roger Caillois’ essay ”Mimicry and the legendary Psychasthenia” (1935) hvor han sammenlikner et zoologisk fenomen – enkelte insekters evne til å kamuflere seg slik at de går i ett med sine omgivelser – med en form for schizofren psykisk tilstand karakterisert av en utvisking av skillet mellom subjekt og rom, hvor jeg’et assimileres av rommet og dermed avpersonifiseres. Subjektet opplever et tap av sine egne grenser, en kroppslig følelse av å være utenfor seg selv.

Dette fenomenet blir for eksempel i dagens ungdomskultur utnyttet som en mulighet innen musikk, dans og bruk av rusmidler. Det er en tilstand som kan oppleves som et tap av kontroll for subjektet, men også som en frigjørende prosess. Her blir man forført og oppslukt av rommet eller det utenforliggendes subjektivitet. Her forholder han seg til subjektivitet som noe prosessuelt eller tekstuelt, man kan derfor tillegge subjektivitet til steder, bygninger og uorganiske elementer. Åsdam utviklet i løpet av andre halvdel av 1990-tallet en form for Psychasthenia-typologi, som ble brukt som et psykologisk, kulturelt og sosiologisk bakteppe for det han var opptatt av.

Knut Åsdam har sin utdannelse fra England, Nederland og USA, på slutten av 80- og begynnelsen av 90-tallet. I denne perioden var det flere ulike tendenser på kunstscenen, blant annet sosiale og politiske som vi finner i Åsdams arbeider.

Sitt kunstneriske gjennombrudd fikk han med videoen ”Untitled: Pissing” (1995). I videoen vises et nærbilde av skrittet til en mann kledd i trange, lyse bukser. I løpet av filmens forløp tisser mannen i buksene og en mørk flekk brer seg derfor nedover det ene buksebenet. Videoen viser med dette en tabubelagt og grenseoverskridende handling. Den forteller noe om den dominerende patriarkalske strukturen i samfunnet vårt, ved at Åsdam viser oss hvor brydde vi blir i nærvær av en voksen mann som har mistet kontroll. Å befatte seg med samfunnsstrukturer og det grenseoverskridende tar Åsdam med seg videre i arbeidet med Psychasthenia 10.

Åsdam har stilt ut en rekke steder nasjonalt og internasjonalt. Blant annet på TATE Britan i 2000, på Istanbul biennalen og på den nordiske paviljongen til Venezia biennalen i 1999.

PSYCHASTHENIA 10 (2000) er deponert på SKMU av Sparebankstiftelsen DNB Nor.